Zarządzenie dyrektora z 14.05.2020r.

czwartek, 14 maj, 2020

Zarządzenie dyrektora z dnia 14.05.2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Tęczowym Przedszkolu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczniem COVID-19.

 

Zarządzenie Nr 5/2020

Dyrektora Tęczowego Przedszkola z Oddziałami IntegracyjnymiNr 24

z dnia 14.05.2020r.

w sprawie czasowegozawieszenia zajęć w Tęczowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 24w Tarnowskich Górachw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczonyprowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Tęczowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi   Nr 24 w Tarnowskich Górach w okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Tęczowego z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkola Nr 24 w Tarnowskich Górach są prowadzonez wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Tęczowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 24 w Tarnowskich Górach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Przedszkola nr 24

BożenaGruca