Informacja z dnia 20.05.2020r.

środa, 20 maj, 2020

Informujemy, iż od 25 maja zgodnie z rekomendacją ministerstwa stopniowo odmrażamy działalność naszego przedszkola.

W pierwszej kolejności postaramy się zapewnić opiekę nad dziećmi rodziców zaangażowanych w walkę z Covid -19.
Jednocześnie Dyrekcja przedszkola informuje, iż w obecnej sytuacji zagrożenia epidemią zgodnie z zaostrzeniami sanitarnymi, które wynikają z wytycznych GIS-u jesteśmy w stanie zabezpieczyć opieką ograniczoną ilość wychowanków.
W związku z powyższym należy potraktować sprawę bardzo odpowiedzialnie, jeżeli Państwo macie taką potrzebę należy podpisać oświadczenie przygotowane w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci. Treść oświadczenia, z którą można się zapoznać znajduje się na stronie internetowej przedszkola (poniżej).
Prosimy o informację zwrotną do wychowawców grup dnia 20.05.2020r. do godziny 20.00, w celu planowania pracy przedszkola od dnia 25.05.2020r.

 

…………………………………………………..

Data, miejscowość

………………………………………………….

               Imię i nazwisko

………………………………………………….

                      adres

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że moje dziecko:

……………………………………………………………………………………………………………………

nazwisko dziecka

jest zdrowe i nie przejawiaobjawów sugerujących chorobę zakaźną, tj. duszności, kaszlu, kataru, gorączki, biegunki, utraty apetytu, utraty węchu lub smaku i innych niepokojących objawów.

Ponadto oświadczam, że:

 • w przypadku wystąpienia objawów sugerujących chorobę zakaźną, dziecko nie będzie przyprowadzane do placówki,
 • nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowychzpowodu Covid-19,
 • w przypadku wystąpienia konieczności przebywania któregokolwiek z domowników na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowychz powodu Covid-19, dziecko nie będzie przyprowadzane do placówki,
 • w obecnej sytuacji  zachowania bezpieczeństwa związanym z  zapobieganiem Covid-19 dziecko będzie przyprowadzane w konkretnych  godzinach od …………. do ……………... wraz z mierzeniem temperatury przy wejściu do przedszkola
 • w sytuacji pozyskania informacji z placówki o niepokojących objawach chorobowych dziecka jak najszybciej zorganizuję odbiór córki/syna z przedszkola

 

                 ....................................................   

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 • administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Przedszkole Nr 24, tel. 32/2841494, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dane przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku bezpiecznych warunków pobytu w placówce w czasie epidemii Koronawirusa,
 • przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie:
  • niezbędne ze względów związanych zinteresem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnym, w relacji z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w zakresie danych dotyczących zdrowia,
 • podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie wskazanych ustaw, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości pobytu dziecka w placówce,
 • dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom,
 • dane przechowywane będą przez okres 2 lat, następujących po roku, w którym ustanie epidemia Koronawirusa,
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
 • przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,
 • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.