Procedura bezpieczeństwa wewnętrznego

Wednesday, 26 August, 2020

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
dotycząca czasowej organizacji pracy Przedszkola nr 24 w Tarnowskich Górach wprowadzona do stosowania w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

dotycząca czasowej organizacji pracy

Przedszkola nr 24 w Tarnowskich Górach wprowadzona do stosowania

w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 780).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).
 3. Zalecenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. związane z otwieraniem przedszkoli od 6 maja 2020

Cel procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie szczegółowych zasad organizacji pracy na terenie Przedszkola nr 24 w Tarnowskich Górach (zwanego dalej Przedszkolem), zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania tej placówki.

Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy:

-                  wszystkich pracowników Przedszkola, świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii korona wirusa COVID-19

-                  wszystkich wychowanków, korzystających z opieki w Przedszkolu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

Odpowiedzialność

 1. Za wdrożenie niniejszej procedury oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu nr 24 w Tarnowskich Górach odpowiada Dyrektor tej placówki.
 2. Za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi, odpowiedzialni są pracownicy wykonujący pracę na terenie Przedszkola w trakcie trwania pandemii.

Zapisy do przedszkola na czas trwania pandemii

 1. Na przyjęcie dziecka do Przedszkola będą miały wpływ kryteria określone w wytycznych

Ministerstwa Edukacji Narodowej

 1. Dostępność miejsc wiąże się z wielkością powierzchni sal

Ogólne zasady postępowania

1.Przedszkole pracuje w godzinach od 5.30 do 16.30

2.Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej określają aktualne wytyczne przeciw epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

3.Składy grup przedszkolnych może zostać zmieniony na czas pandemii - nowy skład zmienionych grup wyznaczy Dyrektor i skład ten będzie stały aż do odwołania.

4.Rodzic / opiekun prawny przyprowadzając pierwszy raz dziecko do Przedszkola zobowiązany jest wypełnić oświadczenie (załącznik nr 1)

dotyczące:

-  zgody na pomiar temperatury ciała dziecka

-  stanu zdrowia dziecka

-  sytuacji zdrowotnej rodziny i najbliższego otoczenia dziecka

-  zapoznania się z treścią procedury i zgodą na stosowanie jej zapisów

5.Przed wejściem do Przedszkola wyrywkowo dzieciom mierzona będzie temperatura, bezdotykowym, elektronicznym termometrem.

6.Do Przedszkola nie będą wpuszczone dzieci w sytuacji gdy:

a) wystąpi jeden z następujących objawów chorobowych, wskazujących na infekcję:

-  dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała- powyżej 37°C

-  pracownik Przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie – do kompetencji Dyrektora, ani żadnego pracownika, nie należy rozstrzygnięcie, czy te objawy, to objaw choroby, czy alergii; każde dziecko z ww. objawami będzie odsyłane do domu; dziecko powtórnie może wrócić do Przedszkola, kiedy udokumentuje się jego stan zdrowia zaświadczeniem lekarskim

b) rodzic/opiekun prawny poinformował o zmianie stanu zdrowia dziecka, jego rodziny lub osób z najbliższego otoczenia dziecka.

7.W razie uzasadnionych w wątpliwości, co do pomiaru temperatury ciała, pomiar będzie wykonany trzykrotnie, w minutowych odstępach. Z trzech pomiarów odrzucony zostanie pomiar najniższy i najwyższy.

8.W sytuacji, kiedy ulegnie zmianie stan zdrowia dziecka lub sytuacja zdrowotna rodziny i najbliższego otoczenia dziecka (zakażenie COVID-19, kwarantanna) – rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym Dyrektora, lub pracownika przyjmującego dziecko do Przedszkola.

9.W Przedszkolu prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych i zabawek.

10.Na tablicy ogłoszeń w holu wejściowym oraz w salach, w których przebywają dzieci, znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego

 1. Powinien obowiązkowo przekazać Dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 2. Przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 3. Nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 1. Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola zabawek, czy innych przedmiotów.
 2. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno się unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 3. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, jednocześnie pamiętając, że rodzic także powinien stosować te zasady - dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 4. Podpisać Oświadczenie rodziców opiekunów prawnych przygotowane na podstawie niemniejszej procedury.( zał. nr 1)

Organizacja opieki dla dzieci w Przedszkolu, w sytuacji zagrożenia epidemicznego COVID-19

1.Każda grupa dzieci stale przebywać będzie w tych samych, wcześniej wyznaczonych pomieszczeniach służących do wypoczynku, spożywania posiłków i zabawy.

2.W zależności od ilości dzieci i możliwości organizacyjnych Przedszkola, w danej grupie pracować będą ci sami nauczyciele i pracownicy obsługi.

3.Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali określają aktualne wytyczne przeciw epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

4.Do przestrzeni opisanej w pkt. 3. nie wlicza się pomieszczeń kuchni i pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych — np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

5.W sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) to będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane.

6.Wietrzenie sali odbywa się co najmniej raz na godzinę.

7.Opiekunowie zachowywać będą dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m. Powinni również zabezpieczać drogi oddechowe za pomocą maseczki i/lub przyłbicy.

8.Personel kuchenny nie będzie kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

9.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z Przedszkola mają obowiązek przebywać w maseczce i zachować dystans społeczny (wynoszący min. 2 m), w odniesieniu do pracowników Przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców.

10. Do przedszkola z dzieckiem wchodzi tylko jeden rodzic lub opiekun prawny i dopuszczony zostaje do tzw . ,, pierwszej śluzy ‘’ przekazuje dziecko do wyznaczonych drzwi pracownikowi przedszkola i nie wchodzi na teren szatni głównej.

11.W pierwszej śluzie może przebywać troje rodziców, którzy w sprawny sposób przekazują dzieci pod opiekę tak aby nie wstrzymywać codziennego ruchu doprowadzania dzieci, pozostali rodzice oczekują w wiatrołapie lub na zewnątrz przedszkola w bezpiecznych odległościach.

12.Możliwośc pomocy w rozbieraniu przedszkolaków w wrześniu będą mieć rodzice dzieci 3 letnich w segmencie A przedszkola aby ułatwić adaptacje dziecka , natomiast dzieci 4,5,6, letnie będą wspierane przez pracowników przedszkola i kierowane do swoich sal zajęć .

13.Wszelkie sprawy konsultujemy z nauczycielami w sposób elektroniczny za pomocą poczty mailowej przedszkola, telefonu lub poprzez wskazaną przez wychowawców formę środków przekazu.

14.Jeśli dziecko przejawiać będzie niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu –izolatorium- pod opieką wyznaczonego przez Dyrektora pracownika. Jednocześnie niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie, w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

15.Zapewniona będzie możliwość korzystania przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu Przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, lub zmianowości grup. Każda grupa dzieci będzie miała oddzielną, wyznaczoną strefę w której będzie przebywać bez możliwości kontaktu fizycznego z dziećmi z innej grupy.

16.Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony i dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości zostanie zabezpieczony przed używaniem.

17.Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren placówki. (np. spacer).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1.Przed wejściem do budynku wymaga się, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos (rodzice zaopatrują się w rękawiczki i maseczki we własnym zakresie, natomiast płyn dezynfekujący będzie dostępny na stoliku przy wejściu do placówki).

2.Wymagane jest regularnie mycie rąk wodą z mydłem oraz dopilnowanie, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

3.Codziennie monitorowane i kontrolowane będą prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

4.W czasie przeprowadzania dezynfekcji będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

5.Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności ).

6.We wszystkich pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszane będą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

Organizacja żywienia

1.Przy organizacji żywienia (kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę koncentruje się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

2.Korzystanie z posiłków odbywać się będzie, w miejscach do tego wskazanych. Po każdym posiłku dokonane zostanie czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce myte będą w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub wyparzane.

Profilaktyka wczesna – działania

1.Edukacja dzieci w zakresie:

 • prawidłowego korzystania z sanitariatów
 • mycia i dezynfekcji rąk po skorzystaniu z toalety,
 • mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
 • prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
 • zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
 • prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.

2.W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów, które mogą sugerować chorobę zakaźną, dziecko natychmiast zostaje odizolowane od pozostałych dzieci i przebywa w przedszkolnym izolatorium, pod opieką pracownika wskazanego przez Dyrektora, aż do momentu odbioru przez rodziców/opiekunów, którzy w trybie natychmiastowym są wzywani do przedszkola.

3.W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka.

4.Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.

5.Pracownicy zaopatrzeni zostaną w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualne przyłbice, gumowe fartuchy z długimi rękawami.

6.Jeżeli nie można będzie zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, zostanie odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.

7.Przeprowadzane będą szkolenia dla pracowników aby zwrócić uwagę na konieczność stosowania profilaktyki zdrowotnej, również dotyczącą ich samych.

8.W miarę możliwości unikać się będzie, takiego planowania zajęć, które doprowadza do rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej w tym szczególnie

COVID-19

 1. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów, które mogą sugerować chorobę zakaźną, dziecko natychmiast zostaje odizolowane od pozostałych dzieci i przebywa w przedszkolnym izolatorium, pod opieką, aż do momentu odbioru przez rodziców, którzy w trybie natychmiastowym są wzywani do przedszkola.
 2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych lub przebywania na terenie przedszkola dzieci chorych należy wzmóc ochronę higieniczną, tj. zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów i zabawek.
 3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka.
  1. Lekarz rodzinny, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (czerwonka bakteryjna, dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi, grypa, w tym ptasia grypa u ludzi, krztusiec, legioneloza, odra, ospa prawdziwa, ospa wietrzna, płonica, różyczka i zespół różyczki wrodzonej, salmonelloza, wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia, z wyłączeniem wścieklizny, zakażenia i zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej nieustalonej).
  2. Dyrektor przedszkola nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób (dodatkowa dezynfekcja, rygor higieniczny, zmiana diety, informacja dla rodziców/opiekunów prawnych pozostałych dzieci).
  3. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola.

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Nie będą angażowane w zajęcia opiekuńcze pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Zostanie wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych - izolatorium.
 4. Pracownicy/obsługa Przedszkola będą poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu I skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. Na bieżąco będą śledzone informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pi lub https://www.gov.pl/web/koronawirus a także obowiązujących przepisów prawa.

6.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie będzie odsunięty od pracy . Jednocześnie powiadomiona zostanie właściwa stacja sanitarno epidemiologiczna .

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 2. Stosować się będzie zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 3. Ustalona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Przedszkola.

4.Dyrektor zastrzega sobie wprowadzanie zmian do obowiązujących procedur   .