Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Sunday, 09 May, 2021
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Tęczowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 24
Numer identyfikacyjny REGON
27150997200000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon kontaktowy
322841494
Data
2021-03-15
Miejscowość
Tarnowskie Góry
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. ŚLĄSKIE
Powiat
Powiat tarnogórski
Gmina
Tarnowskie Góry (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ]
2) wojewody
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
Strona
2
[ X ]
NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada
zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ]
NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób
wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ]
NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ]
TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji
lub uratowania w inny sposób?
[ X ]
TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Dostępność architektoniczna: - wejście do budynku znajduje się nad poziomem gruntu i w związku z tym w celu umożliwienia
wjazdu
dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wykonany jest podjazd, - dwie toalety dla osób niepełnosprawnych
znajdują
się na parterze budynku, - w budynku nie ma oznaczeń alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym
dla osób słabowidzących i niewidomych, - budynek jest dwupoziomowy, nie posiada wind, platform, informacji
głosowych,
pętli indukcyjnych. Posiada korytarz oraz schody. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia, z
których
może korzystać osoba niepełnosprawna, - do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym, - w przedszkolu nie
ma
możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację
dostępności
Liczba stron:
0
Liczba aplikacji:
0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji
dostępności
Liczba stron:
1
Liczba aplikacji:
0
Strona
3
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Adres strony internetowej
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zgodność z UdC
[ X ] Niezgodna
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia: - podświetlane linki
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/
środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny
[ X ]
TAK
b. Kontakt korespondencyjny
[ X ]
TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS,
MMS lub komunikatorów internetowych
[ X ]
TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych
[ X ]
NIE
e. Przesyłanie faksów
[ X ]
TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje
(tłumaczenie online)
[ X ]
NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty
[ X ]
NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)
[ X ]
NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne,
systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ]
NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
1
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności
(głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ]
NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
Strona
4
[ X ]
NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ]
NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi
potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ]
NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ]
NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ]
NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania
podmiotu?
[ X ]
NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ]
NIE