Dokumenty

Monday, 30 August, 2021

Drodzy rodzice, zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o pobranie, wydrukowanie, wypełnienie poniższych dokumentów i dostarczenie ich 1 września do przedszkola (wypełnenie i dostarczenie dokumentów jest OBOWIĄZKOWE!!!)

 

https://bip.jednostki.tarnowskiegory.nv.pl/pp24,m,1782,dokumenty.html

…………………………………………………..

Stan na dzień

………………………………………………….

               Pieczęć przedszkola

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OZNAKOWANIA KART I SZAFEK

 

Dziecko: ………….…………………………………………………………………………………             …………………………………………….

                                                                    Nazwisko i imię                                                                                                       PESEL

Zgoda na Deklaracja
Oznaczenie karty czasu pobytu w przedszkolu imieniem i nazwiskiem dziecka

TAK              

NIE, proszę podać inną formę:

………………………………………………………..

Oznaczenie szafki imieniem i nazwiskiem dziecka

TAK              

NIE, proszę podać inną formę:

………………………………………………………..

 

 

 

KLAUZLA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy do wiadomości:

 • administratorem danych jest Tęczowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi   Nr 24 ul. Strzybnicka 1 42-609 Tarnowskie Góry, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 32/2841494;
 • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • celem przetwarzania danych jest lepsza organizacja pracy placówki;
 • dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie naszej zgody;
 • przysługuje nam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • wyrażenie zgody jest dobrowolne, a konsekwencją jej niewyrażenia jest wskazanie innej formy oznaczenia karty i/lub szafki;
 • dane będą przechowywane przez okres edukacji dziecka u administratora danych;
 • przysługuje   nam   prawo   do   żądania   dostępu   do   danych   oraz   do   ich   sprostowania,   ograniczenia   przetwarzania, ich usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO;
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

RODZIC/RODZICE DZIECKA      

.....................................................

Nazwisko i Imię oraz podpis         

 

 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 3-4LATKI

 

 

…………………………………………………..

Stan na dzień

………………………………………………….

               Pieczęć przedszkola

KARTA INFORMACYJNA

Dziecko: …………………………………………………………………………………             …………………………………………….

                                               Nazwisko i imię                                                                                                     Oddział

ZAKRES STANOWISKO
Miejsce urodzenia  
Adres szkoły obwodowej  
Istotne dane o stanie zdrowia  
Informacje o rozwoju psychofizycznym  
Informacje o stosowanej diecie  
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu  
Liczba posiłków  

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych

 

Numer rachunku bankowego

Imię i nazwisko właściciela

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola

Nazwisko imię Nr dokumentu tożsamości Podpis
     
     
     

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy do wiadomości, że:

 • administratorem danych jest Przedszkole Nr 24 z siedzibą Tarnowskie Góry, ul. Strzybnicka 1, tel. 32/2841494, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 • dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez placówkę ustawowych zadań,
 • celami przetwarzania danych są: zapewnienie dziecku podczas pobytu w placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, a także cele wynikające z realizacji innych zadań określonych w ustawie Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej oraz wydanych do nich aktów wykonawczych oraz Statutu placówki,
 • dane przechowywane będą przez okres ustalany odrębnie dla każdego celu przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt,
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
 • przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,
 • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     MATKA/OPIEKUN PRAWNY                                                                         OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY  

           .................................................                                                                    .................................................  

               Nazwisko i imię oraz podpis                                                                                                            Nazwisko i imię oraz podpis      

 

 

 

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 5-6LATKI

 

…………………………………………………..

Stan na dzień

………………………………………………….

               Pieczęć przedszkola

KARTA INFORMACYJNA

Dziecko: …………………………………………………………………………………             …………………………………………….

                                               Nazwisko i imię                                                                                                      Oddział

ZAKRES STANOWISKO
Miejsce urodzenia  
Adres szkoły obwodowej  
Istotne dane o stanie zdrowia  
Informacje o rozwoju psychofizycznym  
Informacje o stosowanej diecie  
Prośba o objęcie nauką religii/etyki (niepotrzebne skreślić) TAK                 NIE
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu  
Liczba posiłków  

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych

 

Numer rachunku bankowego

Imię i nazwisko właściciela

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola

Nazwisko imię Nr dokumentu tożsamości Podpis
     
     
     

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy do wiadomości, że:

 • administratorem danych jest Przedszkole Nr 24 z siedzibą Tarnowskie Góry, ul. Strzybnicka 1, tel. 32/2841494, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 • dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez placówkę ustawowych zadań,
 • celami przetwarzania danych są: zapewnienie dziecku podczas pobytu w placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, a także cele wynikające z realizacji innych zadań określonych w ustawie Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej oraz wydanych do nich aktów wykonawczych oraz Statutu placówki,
 • dane przechowywane będą przez okres ustalany odrębnie dla każdego celu przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt,
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,
 • przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,
 • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     MATKA/OPIEKUN PRAWNY                                                                     OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY  

           .................................................                                                                      .................................................  

                 Nazwisko i imię oraz podpis