Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się od 1-29 marca 2019r.

 

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

na rok szkolny 2019/2020

 

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 1. Kryteria rekrutacji – I etap postępowania rekrutacyjnego

Kryteria obwiązujące na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm). Kryteria brane są pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość.

L.p. Kryterium Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium (art. 150 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe)
1. Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci - art.4 pkt 42ustawy Prawo oświatowe) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r,  poz. 511 z późn. zm.)
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem dzieci - art.4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe), Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu  żadnego dziecka  wspólnie z jego rodzicem
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz U z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)
 1. Kryteria rekrutacji – II etap postępowania rekrutacyjnego

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, ich wartość punktowa oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/392/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2017r.

Lp. Kryterium rekrutacji Wartość punktowa kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
1. Kandydat mieszka w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole  50 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
2. Kandydat, którego droga z domu do przedszkola nie przekracza 3 km 40 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic lub opiekun prawny samotnie wychowujący) pracują lub studiują w trybie dziennym 30 Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub pobieranie nauki w systemie dziennym rodziców/opiekunów prawnych kandydata
4. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego kandydat ubiega się o przyjęcie 5 Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
5. Rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola 5 Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
 1. Terminy rekrutacji 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów określone Zarządzeniem nr 68/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.12.2018 r.

Lp. Etap rekrutacji/czynność rodzica

Termin

 w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

 w postępowaniu uzupełniającym

1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 29 marca 2019 r. 6 – 10 maja 2019 r.
2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 9 kwietnia 2019 r. do 17 maja 2019 r.
3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 kwietnia 2019 r. 22 maja 2019 r.
4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do 19 kwietnia 2019 r. do 29 maja 2019 r.
5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30 kwietnia 2019 r. 31 maja 2019 r.

 

Do pobrania: wniosek o przejęcie do przedszkola

http://bip.jednostki.tarnowskiegory.nv.pl/pp24/Article/id,2366.html

Aktualności

 • 09 Cze

  Tymek z grupy "Jagódki" otrzymał I miejsce w Konkursie Papieskim "SZUKAŁEŚ NAS, JESTEŚMY" w kategorii plastycznej dla przedszkolaków. Gratulujemy!!!

 • 09 Cze

  29 maja 2019 r. przedszkolaki z grupy TYGRYSKI I BĄBELKI  wraz ze swoimi wychowawczyniami udali się na wycieczkę do Koziegłów. >>>

 • 09 Cze

  Tego roku zamiast Dnia Dziecka mieliśmy w przedszkolu tyDzień Dziecka. Na przedszkolaków czekało wiele atrakcji: >>>